Адвокат гр.Бургас-Регистрация на фирма,ЕТ,ЕООД,ООД. ВНЖ в Болгарии!

    Български (България)Russian (CIS)English (United Kingdom)

advokat-v-bolgarii2

advokat-v-bolgarii3

ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА(1)

E-mail Print PDF
There are no translations available.

1/Решение № 73 от 28.02.2005 г. на ВКС по т. д. № 521/2004 г., ТК
сп. Пазар и право, бр. 5/2005 г., стр. 29;
чл. 608, ал. 2, чл. 629, ал. 1, чл. 33 ТЗ, чл. 4, ал. 1 ЗСч;

Ако активите на дружеството, изразяващи се в дългосрочни вземания, многократно надвишават краткосрочните му публичноправни задължения, неустановени по съответния ред, не е налице неплатежоспособност по смисъла на чл. 608, ал. 2 ТЗ като предпоставка за откриване на производство по несъстоятелност.


Производството е по реда на чл. 218а и сл. ГПК във връзка с чл. 61За, ал. 1 ТЗ.
С решение на СОС от 3.08.2004 г. по т. д. № 22/2004 г. е отхвърлена молбата на "У." ЕООД за откриване производство по несъстоятелност на търговското дружество.
Така постановеното решение на СОС е обжалвано от молителя-кредитор "У." ЕООД с оплаквания за неправилно приложение на материалния закон и необоснованост. Касаторът твърди, че са установени данъчните му задължения, няма никакви средства за извършване на каквато и да е дейност, поради което необосновано и неправилно СОС е приел, че не е неплатежоспособен, и е отхвърлил молбата му за откриване производство по несъстоятелност. Иска отмяна на обжалваното решение и постановяване на друго по чл. 632, ал. 1 ТЗ.
Върховният касационен съд, Търговска колегия, първо отделение, след като прецени оплакванията в жалбата и доказателствата по делото, намира следното:
Жалбата е подадена в срока по чл. 633 ТЗ (жалбата е постъпила в съда на 13.09.2004 г. при обнародвано съобщение за решението на СОС в ДВ, бр. 78 от 7.09.2004 г.), от страна в процеса, срещу валиден и допустим съдебен акт и е процесуално допустима.
Жалбата по същество е неоснователна поради следните съображения:
Производството е образувано пред СОС съд по молба по чл. 629, ал. 1 във връзка с чл. 632 ТЗ на ДУ." ЕООД за откриване производство по несъстоятелност срещу дружеството и прекратяването му поради неизплатени задължения към републиканския бюджет - данъчно подразделение гр. Е. П. и към НОИ - РУСО - гр. С., с общ размер 7423,26 лв. Молителят твърди, че не разполага с дълготрайни и краткотрайни материални активи, с които да погаси задълженията си. СОС е отхвърлил молбата, като е приел, че публичноправните задължения на молителя, сочени в молбата му, са с краткосрочен характер, не са представени доказателства да са установени с влязъл в сила акт (чл. 608, ал. 2 ТЗ), което обстоятелство не обуславя неплатежоспособност. Съдът е приел още за неоснователни доводите на молителя за лошо финансово състояние, тъй като 99% от активите на дружеството са активи във вземания от заем в реален размер от 31 700 лв., предоставен на "С. - 2001" АД.
ВКС, ТК, първо отделение, в настоящия си състав счита, че решението на СОС е обосновано от събраните по делото доказателства, а материалният закон е приложен правилно. Вярно е - видно от приложените към молбата писмени доказателства (чл. 628 ТЗ ) и заключението на ССЕ, че молителят има публичноправни задължения - към данъчно подразделение гр. Е. П. и НОИ - РУСО - гр. С., с общ размер 7423,26 лв., но липсват доказателства тези задължения да са установени към постановяване на обжалваното решение с влязъл в сила акт, за да е налице необоримата презумпция за неплатежоспособност по смисъла на чл. 608, ал. 2 ТЗ , както правилно е приел СОС. Наред с това е установено от посочените по-горе доказателства и договор от 18.07.2003 г. и 5 разходни касови ордера към него, че 99% от активите на дружеството представляват активи във вземания от заем в реален размер от 31 700 лв., чийто срок за погасяване не е изтекъл, предоставен на "С. - 2001" АД - действащо предприятие по смисъла на чл. 4, ал. 1, т. 2 ЗС (вж. т. 5.2 от заключението на ССЕ). Следователно активите на дружеството, изразяващи се в дългосрочни вземания, многократно надвишават краткосрочните му публичноправни задължения, неустановени по съответния ред, а щом това е така, не е налице основната неплатежоспособност като предпоставка за откриване производство по несъстоятелност (чл. 608, ал. 2 ТЗ ). В този смисъл са и изложените съображения на СОС в обжалваното решение. Същото е обосновано и правилно, поради което следва да се остави в сила при условията на чл. 218ж, ал. 1, изр. 2, предл. 1 ГПК.
http://www.advokat-online-bg.com/bg/Правни-услуги.html

 
Ти си тук: Начало > LIBRARY > Съдебна практика > ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА(1)