Адвокат гр.Бургас-Регистрация на фирма,ЕТ,ЕООД,ООД. ВНЖ в Болгарии!

    Български (България)Russian (CIS)English (United Kingdom)

advokat-v-bolgarii2

advokat-v-bolgarii3

ИЗДРЪЖКА(1)

E-mail Print PDF
There are no translations available.

1/Решение № 672 от 29.09.2004 г. на ВКС по гр. д. № 637/2004 г., II г. о., докладчик съдията Веска Райчева;
 чл. 41 СК, чл. 82 СК, чл. 85 СК;
 
За да определи размера на издръжката, съдът следва при спазване разпоредбата на чл. 85 от СК да съобрази доказателствата за това какви са нуждите на детето с оглед неговата възраст, както и какви са възможностите на родителя с оглед размера на неговите доходи и необходимостта да издържа и други деца .
Производството по делото е образувано по повод подадената касационна жалба от А. Я. М. срещу Решение от 27.02.2004 г. по гр. д. № 831/2003 г. на П. апелативен съд, с което е уважен предявеният срещу него иск с правно основание чл. 41 от СК и е осъден да заплаща издръжка на малолетното дете Р. Жалбоподателят твърди, че решението е неправилно, тъй като е постановено в нарушение на материалния закон. Навежда и доводи за нарушение на съществени правила на съдопроизводството.
Ответницата С. Р. Д., в писмено становище, оспорва жалбата и моли решението да бъде потвърдено.
Касационната жалба е подадена в срока по чл. 218в, ал. 1 от ГПК, поради което е процесуално допустима.
Върховният касационен съд, като обсъди доводите на страните във връзка с изложените касационни основания и като провери данните по делото, намира следното:
Жалбата е частично основателна.
С обжалваното решение въззивният съд, като е оставил в сила Решение от 1.08.2003 г. по гр. д. № 149/2002 г. на С. окръжен съд, е признал за установено, че жалбоподателят е баща на детето Р. С. Д., родена на 5.08.2002 г., предоставил е упражняването на родителските права на майката и е определил режим на лични отношения с бащата, като последният е осъден да заплати на детето сумата 400 лева издръжка за времето от 5.08.2002 г. до 20.12.2002 г., както и по 80 лева месечно, считано от 20.12.2002 г. до настъпване на законни причини за нейното изменяване или прекратяване. За да уважи предявения иск, въззивният съд правилно, преценявайки събраните по делото доказателства в съвкупност, е приел за установено, че жалбоподателят е баща на роденото от ищцата - ответница по жалбата, дете Р. От показанията на разпитаните по делото свидетели е установено, че жалбоподателят и ответницата по жалба са имали интимна връзка в края на 2001 г. в период, който съвпада с посочения от гинекологичната експертиза като вероятен период на зачеване на детето. Видно и от кръвно-груповата експертиза, жалбоподателят не може да бъде изключен като вероятен баща при вероятност 85 %. Установено е също така от гласните доказателства по делото, че жалбоподателят е поддържал връзка с майката до раждането на детето непрекъснато и непосредствено след раждането му е бил готов да го припознае, но по-късно се е отказал, което е довело до воденето на настоящия процес. Преценявайки всички тези факти, съдът правилно е приел, че предявеният иск с правно основание чл. 41 от СК е основателен. Като е уважил иска на майката, въззивният съд правилно е предоставил упражняването на родителските права по отношение на детето Рая на майката и е определил режим на лични отношения с бащата. Неоснователно е оплакването на жалбоподателя за това, че въззивният съд не е обсъдил в съвкупност събраните по делото доказателства, установяващи, че той не е имал интимна връзка с майката на детето през вероятния период на зачеването му. Именно при тяхната съвкупна преценка съдът правилно е приел за основателен предявения иск с правно основание чл. 41 от СК и го е уважил, като е признал жалбоподателя за баща на детето Р.
В обжалваното решение правилно е прието от съда, че бащата с оглед разпоредбата на чл. 82 от СК дължи издръжка на своето ненавършило пълнолетие дете Р. Съдът обаче, без да е преценил доказателствата по делото в тяхната съвкупност, е определил размера на дължимата се от бащата на детето издръжка на 80 лева месечно. Допуснатото съществено нарушение на съдопроизводствените правила е довело и до неправилно приложение на материалния закон. За да определи размера на същата, въззивният съд е следвало при спазване разпоредбата на чл. 85 от СК да съобрази доказателства за това какви са нуждите на детето с оглед неговата минимална възраст - 2 години, както и какви са възможностите на родителя с оглед размера на неговите доходи и необходимостта да издържа и други три непълнолетни деца - съответно на 17, 15 и 14 години.
С оглед на така изложените съображения и в съответствие с разпоредбата на чл. 218ж от ГПК, Върховният касационен съд, състав на II-ро г. о., намира, че обжалваното решение е правилно и следва да се остави в сила в частта му, с която е уважен предявеният иск с правно основание чл. 41 от СК, предоставено е упражняването на родителските права по отношение на детето Р. на майката и е определен режим на лични отношения с бащата. Основателно е обаче оплакването на жалбоподателя за това, че въззивният съд не е обсъдил в съвкупност събраните по делото доказателства, установяващи какви са нуждите на детето от издръжка и каква е възможността на родителя да я дава. В частта, с която е определен размерът на дължимата се от бащата на детето издръжка, решението следва да бъде отменено, а делото върнато за ново разглеждане в отменената част от друг състав на същия съд. При новото разглеждане на делото съдът ще следва да определи размера на издръжката, като анализира всички доказателства по делото, за да може да приложи точно критериите, визирани в разпоредбата на чл. 85 от СК.
Предвид изложените съображения, ВКС, състав на II-ро г. о.,
                                                                    РЕШИ:
Оставя в сила решение от 27.02.2004 г. по гр. д. № 831/2003 г. на П. апелативен съд, в частта му, с която е уважен предявеният срещу А. Я. иск с правно основание чл. 41 от СК, предоставено е упражняването на родителските права по отношение на детето Р. на майката и е определен режим на лични отношения с бащата.
Отменява същото решение в частта му, с която А. Я. е осъден да заплати на детето Р. С. сумата 400 лева издръжка за времето от 5.08.2002 г. до 20.12.2002 г., както и по 80 лева месечно, считано от 20.12.2002 г. до настъпване на законни причини за нейното изменяване или прекратяване.
Връща делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд в отменената му част.

 
Ти си тук: Начало > LIBRARY > Съдебна практика > ИЗДРЪЖКА(1)