Адвокат гр.Бургас-Регистрация на фирма,ЕТ,ЕООД,ООД. ВНЖ в Болгарии!

    Български (България)Russian (CIS)English (United Kingdom)

advokat-v-bolgarii2

advokat-v-bolgarii3

СЪДЕБНА ПРОМЯНА НА ИМЕ(1)

E-mail Print PDF
There are no translations available.

1/ Решение № 61 от 11.02.2003 г. на ВКС по гр. д. № 705/2002 г., II гр. о., докладчик съдията Веска Райчева;
чл. 19, ал. 1 ЗГР, чл. 38, ал. 4 ЗГР;
 
Разпоредбата на чл. 38, ал. 4 от ЗГР допуска промяна в акта за раждане, само ако бъде установено по безспорен начин, че вписаните данни в него са неверни.
Производството по делото е образувано по повод подадената касационна жалба от Община С. срещу Решение от 10.05.2002 г. по гр. д. № 99/2002 г. на С. окръжен съд, с което е допусната промяна в личното име на М. Н. в М. Н., както и в датата на раждане от 16.02.1968 г. на 14.02.1968 г.


Жалбоподателят твърди, че решението е неправилно, тъй като е постановено в нарушение на материалния закон. Навеждат и доводи за нарушение на съществени правила на съдопроизводството.
Ответникът - М. М. Н., редовно призован, не взема становище по жалбата.
Касационната жалба е подадена в срока по чл. 218в, ал. 1 от ГПК, поради което е процесуално допустима.
Върховния касационен съд, като обсъди доводите на страните във връзка с изложените касационни основания и като провери данните по делото, намира следното:
Касационната жалба е частично основателна.
С обжалваното решение въззивният съд е допуснал промяна в личното име на М. Н. в М., както и в датата на раждане от 16.02.1968 г. на 14.02.1968 г.
Ответникът е поискал да бъде допусната промяна на личното му име и датата на раждане, тъй като при съставяне на акта за раждане името му погрешно е записано вместо М. - М., като е допусната и грешка в датата на раждане.
За да отмени решението на първоинстанционния съд и да допусне исканата промяна, въззивният съд е приел, че действително са налице важни обстоятелства, които обуславят промяната на личното име, а именно - че именните турски традиции не включват името М., а М. Този извод на съда е правилен и съответствува на разпоредбата на чл. 19, ал. 1 от ЗГР. От събраните по делото доказателства е установено, че ответникът е известен в родното си място с името М., което е и единствено възможното като звукосъчетание, с оглед турските етническите традиции.
Неправилно обаче съдът е приел, че при съставянето на акта за раждане на ответника по касационната жалба е допусната грешка в датата на раждане, като същата е вписана 16.02.1968 г., вместо 14.02.1968 г. Разпоредбата на чл. 38, ал. 4 от ЗГР допуска промяна в акта за раждане, само ако бъде установено по безспорен начин, че вписаните данни в него са неверни. В случая, от събраните по делото доказателства не е установено по безспорен начин неверността на датата на раждане. Свидетелите установяват, че ответникът е празнувал рождения си ден на "Трифон зарезан", но това не обуславя извода на въззивния съд за това, че датата на раждане е 14.02.1968 г. Празникът се чествува на първи февруари, а не - на четиринадесети февруари, поради което тези доказателства не сочат вписването на невярна датата на раждане на молителя в съставения от длъжностното лице акт.
При така установените обстоятелства по делото, Върховният касационен съд, състав на II-ро г. о., намира, че обжалваното решение е правилно и следва да се остави в сила в частта му, с която е допусната поправка в личното име на ответника по жалба. Същото следва да се отмени в частта му, с която е допусната поправка на датата на раждане на последния. Тъй като делото е изяснено от фактическа страна, то Върховният касационен съд, в съответствие с разпоредбата на чл. 218ж от ГПК, следва да постанови решение по същество, като отхвърли искането за промяна датата на раждане в акта за раждане. От събраните по делото доказателства не се установява невярност на вписаната в акта дата за раждане на М. Н., а именно - същата да е 14.02.1968 г., вместо вписаната такава 16.02.1968 г.
Предвид изложените съображения, съдът
РЕШИ:
Оставя в сила Решение от 10.05.2002 г. по гр. д. № 99/2002 г. на С. окръжен съд, в частта му с която е допусната промяна в личното име на М. Н., като същото е променено в М.
Отменя същото решение в частта му, с която е допусната промяна в датата на раждане на М. М. Н., като вместо него постановява:
Отхвърля искането на М. М. Н. за установяване спрямо Община С., че в акта му за раждане е вписана невярна дата на раждане, а именно - 16.02.1968 г.

http://www.advokat-online-bg.com/bg/tseni.html

 

 
Ти си тук: Начало > LIBRARY > Съдебна практика > СЪДЕБНА ПРОМЯНА НА ИМЕ(1)