Адвокат гр.Бургас-Регистрация на фирма,ЕТ,ЕООД,ООД. ВНЖ в Болгарии!

    Български (България)Russian (CIS)English (United Kingdom)

advokat-v-bolgarii2

advokat-v-bolgarii3

ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ЛИЧНО ИМУЩЕСТВО ПО ВРЕМЕ НА БРАКА

E-mail Print PDF
There are no translations available.

2/Решение № 267 от 1.04.2002 г. на ВКС по гр. д. № 795/2001 г., II г. о., докладчик съдията Веска Райчева;
 чл. 21, ал. 2 СК, чл. 19, ал. 3 СК, чл. 25 СК;
 
Установеният принцип в иск за общност на вещите, придобити през време на брака, е съвместният принос. Тъй като за всяко задължение, възникнало по време на брака, съпрузите отговарят общо, то погасяването на заем, послужил за закупуване на апартамент, обуславя общност на придобитото от двамата съпрузи имущество.
Производството по делото е образувано по повод подадената касационна жалба от М. Д. Д. срещу Решение от 2.07.2001 г. по гр. д. № 34/2001 г. на С. окръжен съд, с което е уважен предявеният срещу нея иск с правно основание чл. 21, ал. 2 от СК. Жалбоподателката поддържа, че решението е неправилно, поради противоречието му с материалния закон и че при установяването му са нарушени съществени процесуални правила.
Ответникът по жалбата и жалбоподател Н. Н. Й. оспорва жалбата на първата жалбоподателка и обжалва решението в отхвърлителната му част. Поддържа, че в тази му част е незаконосъобразно и моли да бъде отменено, като бъде уважен изцяло предявеният от него иск.
Касационните жалби са подадени в срока по чл. 218в, ал. 1 от ГПК, поради което са процесуално допустими.
Върховният касационен съд, като обсъди доводите на страните във връзка с изложените касационни основания и като провери данните по делото, намира следното:
По жалбата на М. Д.:
Касационната жалба е неоснователна.
С обжалваното решение въззивният съд е оставил в сила Решение от 14.11.2000 г. по гр. д. № 678/1999 г. на С. районен съд, с което е уважен искът на ответника с правно основание чл. 21 от СК, като е признато за установено, че 29/100 идеални части от апартамент в гр. С. са собственост на Н. Й. - ищец пред първоинстанционния съд. Същият е поискал от съда да признае за установено, че апартаментът в гр. С. е негова индивидуална, а не - семейна имуществена общност. Същият е придобит през 1987 г. с НА № 161 от 1987 г. на нотариус при С. районен съд като обезщетение срещу отчужден имот пл. № 3570 по плана на гр. С. и заемни средства от ДСК. Ищецът е претендирал, че процесният имот е придобит срещу отчужден имот на родителите му и заем, който той е изплащал по време на брака, но само с негови лични средства.
За да остави в сила решението на районния съд, въззивният съд правилно е възприел изводите му за това, че не е налице пълна трансформация, т. е. закупуване на процесния апартамент изцяло с лични средства на Н. Й. Установено е по делото, че бракът между страните е прекратен на влязло в сила Решение на 25.05.1993 г., а е сключен - на 1.09.1879 г. Правилно е прието от въззивния съд, че процесният апартамент е придобит по време на брака с частично лични средства, а именно - тази част от него, която е придобита срещу стойността на отчужден, личен на Н. Й., имот, а именно - 29/100 ид. части. Сумата, която е била необходима за закупуване на апартамента извън стойността на отчуждения имот до пълната стойност на жилището - 27 736 лева, е погасена със заем, който е установен от справки за заем за жилище от ДСК - С., че е разрешен на 16.10.1987 г. за 12 000 стари лева на името на двамата съпрузи и е погасен на 10.12.1999 г. от двамата съпрузи. Неоснователно е оплакването на жалбоподателката за това, че съдът не е взел предвид обстоятелството, че тя е вложила нейни лични за подобряване на отчуждения по-късно имот, както и че при закупуването е вложен неин личен влог от 4 456 лв. Правилно съдът, като е обсъдил всички доказателства по делото, е приел, че макар и действително спестовна книжка № хххххх, серия "х" на ДСК - С., открита на жалбоподателката със сума по нея от 4 456 лева, да е закрита на 15.10.1987 г., то няма доказателства същата да е вложена в процесния апартамент, а при това, сумите по нея са набирани по време на брака между страните, т. е. те също са общи средства.
Въззивният съд правилно и в съответствие със закона е приел, че установеният принцип в СК за общност на вещите, придобити през време на брака, е съвместният принос. Правилно, след съвкупна преценка на събраните по делото доказателства, е достигнал до извода, че в случая за общност на придобитото по време на брака имущество, предвидена в разпоредбата на чл. 19, ал. 3 от СК, е оборена до размер на 29/100 идеални части от апартамента, поради което е приел за установено, че придобитият по време на брака между страните апартамент - до този размер, е индивидуална собственост на ответника и е уважил предявения от него иск до същия размер.
По жалбата на Н. Н. Й.:
Жалбата е неоснователна.
Правилно е прието от въззивния съд в обжалваното решение, че погасяването на заем за закупуване на жилището от Н. Й. по време на брака между страните не обуславя личен принос в придобиването на процесния апартамент и не е обстоятелство, оборващо презумпцията за общност на придобитото по време на брака имущество. Точно обратното, тъй като за всяко задължение, възникнало по време на брака, съпрузите отговарят общо, съобразно разпоредбата на чл. 25 от СК, то погасяването на заем, послужил за закупуване на процесния апартамент, обуславя общност на придобитото от двамата съпрузи имущество. Правилно е прието от въззивния съд, че от събраните по делото доказателства не е установено жалбоподателят да е закупил жилището изцяло със средства, подарени му от неговите родители, поради което не е уважил иска за признаване за установено, че същият е изключителен собственик на придобития по време на брака между страните апартамент.
С оглед на така изложените съображения, Върховният касационен съд намира, че въззивният съд е постановил атакуваното решение при правилно приложение на материалния закон и при спазване на съдопроизводствените правила. Ето защо, в съответствие с разпоредбата чл. 218ж от ГПК, обжалваното решение следва да се остави в сила.
Водим от горното, състав на II-ро г. о. на Върховния касационен съд,
                                                                      РЕШИ:
Оставя в сила Решение от 2.07.2001 г. по гр. д. № 34/2001 г. на С. окръжен съд.
http://www.advokat-online-bg.com/bg/Правни-новини.html
 
Ти си тук: Начало > LIBRARY > Съдебна практика > ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ЛИЧНО ИМУЩЕСТВО ПО ВРЕМЕ НА БРАКА