ИЗДРЪЖКА НА НАВЪРШИЛО ПЪЛНОЛЕТИЕ ДЕТЕ

Print
There are no translations available.

2/ Решение № 4 от 28.02.1999 г. на ВКС по гр. д. № 866/1998 г., II г. о.;
Български законник, кн. 5/99 г., стр. 72;
 чл. 82, ал. 3 СК;

Родителите дължат издръжка на пълнолетните си деца, когато те учат, само ако това не съставлява особено затруднение.
Предявен е иск по чл. 82, ал. 2 от Семейния кодекс . Ищцата е родена на 20.05.1979 г. и е дъщеря на ответника. Студентка е в шуменския университет "Епископ Константин Преславски", педагогически факултет, не притежава недвижими имоти, влогове и доходи за издръжката си.

 Бащата е с увредено общо състояние - страда от хипертонична болест III ст., състояние след исхемичен мозъчен инсулт, латентна хемипареза. За периода юли - октомври 1997 г. е получил средно месечно възнаграждение в размер на 74 212 лв., а за периода ноември 1997 г. - февруари 1998 г. най-високото месечно възнаграждение, което е получил, е било в размер на 67 051 лв.
Според чл. 82, ал. 3 от Семейния кодекс издръжка на навършили пълнолетие деца, които не могат да се издържат от доходите си или от използуване на имуществото, ако учат, се дължи само ако не съставлява особено затруднение за родителите. Това означава, че родителят трябва да притежава средства над собствената си необходима издръжка, които да му позволяват без особено затруднение да отделя средства и за издръжка на пълнолетното си дете. В случая законосъобразен е изводът на съда за невъзможността на ответника да достави на пълнолетната си дъщеря, която учи, претендираната издръжка с оглед както на влошеното си здравословно състояние, така и на ниския размер на доходите си.
http://www.advokat-online-bg.com/bg/component/content/article/1-Правни-новини/112-БРАЧЕН-ДОГОВОР-ЕКСТРА-ИЛИ-НЕОБХОДИМОСТ.html